Polityka prywatności


Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma:

Biuro Obrotu Nieruchomościami
LOKATOR M. i W. Kopaccy Sp. z o.o.
62-002 Suchy Las, Nowy Rynek 2

zwanej w dalszej części dokumentu jako „FIRMA”.

 

1. Polityka Prywatności - Informacje wstępne

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Klientów FIRMY. Obowiązuje ona także wszystkich użytkowników korzystających ze strony internetowej FIRMY, którzy mogą, ale nie muszą, być Klientami naszej firmy. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, a także z zasadami, obowiązującymi w przypadku korzystania z naszych produktów i usług.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki FIRMA przetwarza dane osobowe podczas korzystania ze strony internetowej, produktów i usług FIRMY. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób FIRMA wykorzystuje udostępnione przez klientów dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu Klienta lub uzyskaniu jego zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej FIRMY.

Zasady używania przez FIRMĘ plików cookies i podobnych technologii zostały zawarte odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem strony firmowej na podstronie "/cookies", o ile ta strona ich używa.

 

2. Jakie rodzaje informacji gromadzimy

Co do zasady, FIRMA zapewnia użytkownikom możliwość korzystania ze strony internetowej w sposób anonimowy. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne np. wypełnienie odpowiedniego formularza oraz podanie niezbędnych danych. Na przykład, podczas wypełnienia formularza zapytania wymagane jest podanie danych osobowych.

FIRMA gromadzi także informacje dotyczące interakcji ze stroną firmową, w tym zawierające: datę, IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, itp.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest FIRMA.

 

3. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje o użytkownikach witryny

Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest anonimowe i służy celom pomiarowym strony internetowej. FIRMA może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron internetowych wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie oraz za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.

W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem strony FIRMY, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin lub szczegółowe warunki świadczenia danej usługi.

Dane udostępnione przez użytkowników strony, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od FIRMY, mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. FIRMA nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów Firmy

a) Firma po uzyskaniu zgody Klienta będzie gromadzić i przetwarzać jego dane osobowe.

b) Ze względu na charakter świadczonych usług FIRMA będzie gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych:

nr kategorii        Nazwa kategorii

1.             informacje marketingowe

2.             informacje o płatnościach i czynnościach windykacyjnych

3.             informacje o zawartych przy udziale FIRMY umowach i transakcjach

4.             dane powierzone (w zakresie przechowywania i archiwizowania na rzecz Klienta)

c) Dane wskazane w powyższej tabeli będą przetwarzane w celach poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania ofert nieruchomości. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy.

d) FIRMA nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących Klienta.

5. Bezpieczeństwo

FIRMA podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników strony internetowej. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników strony przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Firma nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem.
FIRMA nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

6. Zmiana danych osobowych

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, Firma gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny Administratora danych, bądź telefonicznie na dane podane w stopce strony poniżej.